Privacy Verklaring Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder

In dit document kunt u lezen hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens, zoals bedoeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit document kan altijd wijzigen – de actuele versie staat op de website.

Als behandelend therapeut is het noodzakelijk dat ik een cliëntendossier aanleg vanwege:

 • Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
 • een goede behandeling
 • facturering/ zorgnota
 • informeren andere zorgverleners of betrokkenen

Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst

In deze wet is bepaald dat ik verplicht ben om een cliëntendossier aan te leggen.

Dit cliëntendossier dient minstens 20 jaar bewaard te blijven na het beëindigen van de behandeling; voor minderjarigen gaat de bewaartermijn pas in na het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Op grond van deze wet hebben mensen het recht om hun zorgverlener te vragen (een deel van) de gegevens eerder te vernietigen. Als zorgverlener ben ik verplicht hieraan gehoor te geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat ik de gegevens moet bewaren (bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg).

Wanneer ik een onderdeel uit het medisch dossier heb verwijderd, vermeld ik in het dossier welk deel van de gegevens op verzoek van de cliënt is verwijderd.

Voor een goede behandeling is informatie nodig

Informatie die in het dossier wordt vastgelegd:

 • vragenlijst die door ouders *) wordt ingevuld (naam, adres, geboortedata, gegevens omtrent de ontwikkelingsgeschiedenis en hulpvraag van het kind) *) Met ouders wordt bedoeld personen die het ouderlijk gezag over de cliënt In mijn praktijk werk ik voornamelijk met minderjarige cliënten tot 16 jaar.
 • behandelovereenkomst (door ouders en therapeut ondertekend)
 • diagnostiek verslag en (eind)evaluatieverslag Eventueel:
 • (onderzoeks)verslagen van andere zorgverleners of betrokkenen
 • beeldmateriaal (bijvoorbeeld tekeningen, foto’s van werkstukken die gemaakt zijn in de therapie en foto’s van spelbeelden)
 • gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld huisarts of

Factuur/zorgnota

In de factuur/ zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Naam, adres en woonplaats van de cliënt
 • Geboortedatum van de cliënt
 • Datum en korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld ‘intakegesprek’, ‘speltherapie’, diagnostiek verslag’, ‘telefonisch consult’)
 • Prestatiecode speltherapie

Informeren andere zorgverleners of betrokkenen

Dit is bijvoorbeeld nodig als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit kan ook nodig zijn als andere betrokkenen (school, hulpverleners) actief participeren bij het hulpverleningsproces.

In geval van ziekte kunnen cliëntgegevens overgedragen worden aan een waarnemend behandelaar die het behandeltraject over neemt. Dit informeren gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie, waartoe ik verplicht ben in het kader van mijn herregistratie bij mijn beroepsgroep) maak ik geanonimiseerd gebruik van gegevens.

Website

Persoonsgegevens die bij het invullen van het contactformulier op de website aan mij verstrekt worden, gebruik ik uitsluitend om contact met u op te nemen als u daar om vraagt.

Bij het bezoeken van de website worden door middel van cookies persoonsgegevens verwerkt, zoals surfgedrag op de website (eerste bezoek, vorig bezoek en huidig bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop er door de website wordt genavigeerd en op welke onderdelen de bezoeker klikt). Het gaat om generieke rapportages die niet herleidbaar zijn naar individuele personen. Het doel hiervan is een goed functionerende website.

Waarborging Privacy

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • maatregelen heb getroffen voor een veilig beheer van uw gegevens ( afgesloten dossierkast en een electronisch zorgdossier NEN7510 gecertificeerd)
 • zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • met bedrijven die diensten verlenen aan mijn praktijk en uitsluitend volgens mijn instructies persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst heb gesloten die voldoet aan Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Rechten, vragen en klachten

Bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen om samen te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. (AP)

Er is een PDF versie van dit document beschikbaar. U kunt deze hier downloaden.

bijgewerkt op: 20231106

 

Copyright 2023, Praktijk voor Speltherapie Ankie de Gelder.

KvK: 62818252

Telefoon: 06 51 333 761